70 Anniversary of sr. Ilaria’s religious profession

Anetta Szczykutowicz